Disclaimer, Privacy & Cookie policy

Deze site is eigendom van Fopas, Square de Meeûs 35, 1000 Brussel

Contact:       +32 (0)2 300 80 53           info@fopas.be

www.fopas.be

BTW: niet van toepassing

Ondernemingsnummer: BE 447.257.694

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Laatst bijgewerkt: 15/01/2018.

 

Privacy Statement

Bescherming van uw persoonlijke gegevens in professionele context.

Fopas past zijn beleid inzake gegevensbescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in werking zal treden op 25 mei 2018.

 

Hoe toegang verwerven tot uw persoonlijke gegevens en deze controleren

U kunt uw persoonlijke gegevens online raadplegen op uw persoonlijke pagina bereikbaar via uw login  op de homepagina https://www.fopas.be

 

De persoonlijke gegevens die we verzamelen

Fopas verzamelt gegevens via de HR van uw onderneming in overeenstemming met de specifieke opdrachten zoals beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomsten voor het Paritair Comité 306 voor het verzekeringswezen: opleiding, outplacement en loopbaanbegeleiding. Dankzij deze gegevens kunnen wij onze operationele taken doeltreffend uitvoeren en er verslag van uitbrengen bij de controle-instanties.

 • Aard van de verplicht ingevoerde persoonlijke gegevens:

Naam, voornaam, e-mailadres (werk), onderneming, zetel, geslacht, voertaal, geboortedatum, datum indiensttreding, loonschaalcategorie, beroepscategorie, functie, diploma.

 • Aard van niet-verplicht ingevoerde persoonlijke gegevens:

Telefoon, gsm, e-mailadres (privé), interne personeelscode, postcode.

Deze administratieve informatie worden a priori niet beschouwd als gevoelige gegevens omdat ze niet van dezelfde orde zijn als financiële, juridische of gezondheidsgegevens.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de opdrachten van Fopas d.w.z. voor een vlotte administratieve verwerking en pedagogische opvolging van uw vraag.

Uw gegevens worden:

 • uiterst vertrouwelijk behandeld: alleen essentiële gegevens worden doorgegeven aan de partners aan wie we de realisatie van opleidingen, outplacement en loopbaanbegeleiding uitbesteden
 • anoniem gebruikt voor statistieken en historieken, voor de jaarlijkse rapporteringen en voor trendanalyserapporten (rol van het Observatorium toegekend aan Fopas door de beheersorganen)

Gebruik van persoonlijke gegevens:

 • Om individuele personen in te schrijven in de activiteiten van Fopas (opleidingen, individuele leertrajecten, loopbaanbegeleiding, outplacement ...). Zowel Fopas als de ondernemingen die klant zijn (medewerkers zelf of personeels- of opleidingsdienst) kunnen dit doen
 • Om ondernemingen die klant zijn (alleen in België) toe te laten om aanvragen van hun personeel in relatie tot het aanbod van Fopas op te volgen
 • Om de overkoepelende beheersorganen van Fopas (beheerscomité, projectencommissie en vakbondsvertegenwoordigers) toe te laten om toezicht te houden op activiteiten van Fopas (globale en anonieme statistische rapporten)
 • Om dienstverleners van Fopas (Training & Development centra, trainers en begeleiders) toegang te geven tot de lijst van deelnemers en hun profiel, om hun (leer)activiteit goed voor te bereiden
 • Om ondernemingen die klant zijn te ondersteunen bij het opstellen van hun sociale balans
 • Om Fopas toe te laten om (op globale niet-gepersonaliseerde en dus anonieme wijze) jaarlijkse activiteits- en trendanalyserapporten op te maken

Speciaal voor personen in outplacement:

Naast de bovenstaande persoonlijke gegevens worden volgende gegevens opgenomen in een afzonderlijke databank die onder voorwaarde van strikte vertrouwelijkheid samen met de externe partner wordt beheerd:

 • uittredingsdatum, datum kennisgeving van ontslag, startdatum outplacement, einddatum outplacement, ‘scope’ van het ontslag (wat in twee van de vier scopes inzage geeft in het loon van de ontslagen werknemer)

Gebruik van persoonlijke gegevens van personen in outplacement:

 • De ‘scope’ van het ontslag wordt alleen gebruikt om de vergoeding die de werkgever aan Fopas verschuldigd is voor het outplacement, te innen
 • De andere gegevens dienen alleen voor statistische en rapportagedoeleinden

 

Waarom we bepaalde persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming (u geeft deze toestemming door uw deelname aan de Fopas-opdrachten) om de door u gevraagde opleiding, outplacement of loopbaanbegeleiding te kunnen uitvoeren.  Onze partners zijn opleidingscentra, trainers, outplacementbureaus en centra voor loopbaanbegeleiding. Ze hebben uw persoonlijke gegevens nodig om u te kennen en op gepaste wijze te helpen.

 

Uw login op fopas.be

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke pagina, moet u eerst uw toegangscode invoeren. Deze codes zijn als volgt samengesteld:

 • uw professionele e-mail
 • een wachtwoord dat u moet wijzigen bij uw eerste bezoek

Indien u uw wachtwoord vergeet: vraag online een nieuw aan en volg de instructies op die u per e-mail ontvangt.

 

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Fopas en zijn ICT- en overige partners doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. We maken gebruik van gangbare best practices en procedures om gebruik door onbevoegde personen te vermijden.

De databank bevindt zich in  een Private Cloud infrastructuur binnen een High Availability VMware omgeving in een hoog beveiligde locatie bij Connexeon.

De software en services en worden verzorgd door onze partner Xaurum http://www.xaurum.be/nl/over-ons/

Wat de toegang tot uw gegevens betreft:

 • U alleen kent uw toegangscodes en we raden u aan ze met niemand te delen
 • De hr binnen uw onderneming die u bij Fopas registreerde, heeft eveneens toegang tot uw gegevens en kan ze op uw verzoek wijzigen of corrigeren
 • Fopas raadt het gebruik van een gemeenschappelijk e-mailadres en paswoord voor meerdere medewerkers ten stelligste af. 
 • Fopas heeft als administrator en beheerder eveneens toegang
 • De operationele bestanden die onze partners ontvangen voor opdrachten die we hen toevertrouwen zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord om het betrokken bestand te openen wordt apart verstuurd
 • De site en de beheersapplicatie zijn beveiligd via een SSL-beveiligde verbinding

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

Fopas bewaart de persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor statistische verwerking en rapportage.

Statistische verwerking en rapportage gebeuren altijd globaal en anoniem.  De statistieken en rapporten zijn bedoeld om de controle- en beheersorganen van Fopas te informeren over de jaarlijkse activiteiten van Fopas en voor de vaststelling van trends met het oog op de formulering van strategische doelen.

De gegevens van medewerkers in de databank die hun onderneming hebben verlaten en nooit een opleiding hebben gevolgd bij Fopas kunnen definitief worden gewist op eenvoudig verzoek van de medewerker of de hr dienst.

 

Rechten van in de databank van Fopas geregistreerde personen

 • Recht op bezwaar:

Iedere geregistreerde persoon kan bezwaar aantekenen tegen het gebruik of delen (doorsturen) van zijn persoonlijke gegevens.

 • Recht van beperking:

Iedere in de databank van Fopas geregistreerde persoon die zijn onderneming heeft verlaten, heeft het recht om Fopas te vragen om zijn gegevens niet-nominatief te gebruiken voor om het even welk doel. In dat geval kan Fopas de naam van een persoon wijzigen als deze persoon dat wenst.

 • Recht om vergeten te worden:

Iedere in de databank van Fopas geregistreerde persoon heeft het recht om volledige schrapping uit de databank van Fopas te vragen. In dat geval kan Fopas de gegevens met betrekking tot de opleidingen die deze personen hebben gevolgd "anonimiseren" om ze te bewaren in het historiek geheugen.

 

Toestemming en gegevensbescherming

 • Toestemming:

De door werkgever in de databank van Fopas geregistreerde medewerkers worden verondersteld akkoord te gaan met het feit dat ze in de databank zijn opgenomen. Dit laat toe om hen in te schrijven en uit te nodigen voor deelname aan de activiteiten van Fopas en om die deelname op te volgen.

 

 • Gegevens-bescherming ‘by design’:
 • De wijze waarop iedere medewerker opgenomen is in de databank van Fopas bestaat uit unieke velden die desgevallend toelaten om hem niet te herkennen: ID en user-ID.
 • De rapporten die door Fopas worden opgemaakt voor beheersorganen en -instellingen zijn nooit nominatief, maar altijd globaal.

 

 • Gegevens-bescherming ‘by default’:
 • De binnen iedere verzekeringsonderneming gemachtigde contactpersonen hebben alleen toegang tot gegevens van medewerkers die in hun respectievelijke onderneming werken, om de participatie op te volgen en hun sociale balans op te maken.
 • De opleidingscentra en de trainers hebben enkel toegang tot de (essentiële) gegevens van hun deelnemers die noodzakelijk zijn voor de organisatie en ondersteuning van de opleidingen, via kennisname van hun profiel.
 • De resultaten van evaluaties door deelnemers zijn altijd anoniem.
 • De partnerorganisaties voor outplacement en loopbaanbegeleiding hebben enkel toegang tot essentiële gegevens van de medewerkers die ze op dat moment begeleiden. De rapporten die Fopas opmaakt over hun activiteiten zijn altijd globaal en anoniem.

 

Hoe contact met ons opnemen? 

U kan steeds bij ons terecht via www.fopas.be met de knop bovenaan rechts op de homepagina. Of stuur een e-mail naar info@fopas.be.

Per post bereikt u ons op volgend adres: Fopas, Data Protection Officer, Square de Meeûs 35 – 1000 Brussel.

Binnen uiterlijk 30 dagen ontvangt u een antwoord op uw vragen.

 

Wijzigingen van deze 'Privacy Statement’

We werken deze ‘privacy statement’ bij wanneer dat nodig is voor de verwerking van feedback van onze klanten, wijzigingen van onze diensten en naleving van Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Wanneer we die wijzigingen publiceren, zullen we de datum van bijwerking van het voorliggende document aanpassen. We moedigen u aan om deze ‘privacy statement’ geregeld te raadplegen om kennis te nemen van de manier waarop Fopas uw gegevens beschermt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op de site wordt aangepast zonder enige verwittiging ook als die invloed heeft op de dienstverlening van Fopas. De inhoud van de site, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) design’s, logo’s, teksten, foto’s, films zijn eigendom van Fopas (Wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving).

De inhoud van de site mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fopas.

Alleen het downloaden en afdrukken voor persoonlijk gebruik (niet-commercieel) is toegelaten.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Fopas doet er alles aan om de gegevens op deze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We zijn hiervoor wel afhankelijk van onze partners in training, loopbaanbegeleiding, outplacement. .We staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website en beheersapplicatie.

Voor dit alles voorziet Fopas geen garantie.

 

Het gebruik van cookies

Om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden tijdens uw bezoek aan de site. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

 

Company security settings

Automatic mails

learning@fopas.be  this from e-mail should always be white-listed

All mails coming from SMTP mail server with IP 85.158.111.74 from Xaurum should be authorized
Websites Fopas  

https://www.fopas.be/nl

https://www.fopas.be/fr

 

 

 

 

All traffic coming from https://www.fopas.be with IP 85.158.111.77 should be considered as secure and authorized

Webinars: https://fopas.webinarsolutions.tv/

E-learning Bureautics: All 3 url’s

 1. www.mediapluspro.com
 2. download.mediapluspro.com
 3. vpx.mediapluspro.com

Eventually :

 • Allow automatic redirection from www.mediapluspro.com to vpx.mediapluspro.com
 • Internet Explorer 10 et 11 : the sites https/www.fopas.be & https/www.mediapluspro.com have to be accepted as trusted on the individual devices.
 • Older versions then IE10 are not compatible with MEDIAplus html5

E-learning Languages

 1. https://www.altissia.com/be_nl/index/
 2. https://logged.altissia.com/scormWebapp/content/launcher.do
https://www.observo.be/  Testimonals of employees working in insurance

http://ilearn.fopas.be/?lang=nl

http://ilearn.fopas.be/?lang=fr

Blogs on Learning :Tips & Tricks

 • YouTube & other online resources